O projekcie

Dlaczego powstał projekt Transgraniczny semafor
Projekt był opracowywany w grudniu 2020, tj. w czasie pandemii koronawirusa, gdy wskutek środków wprowadzonych przez rządy obu państw ograniczono kontakt i dostępność usług po drugiej stronie granicy. Brakowało informacji o aktualnej sytuacji po drugiej stronie granicy, niełatwo było się nich odnaleźć. I właśnie w tym czasie narodził się pomysł stworzenia systemu informacji, który w prosty sposób informowałby o sytuacji po drugiej stronie granicy.
Celem podstawowym projektu jest wspieranie wzajemnego przekazywania informacji mieszkańcom w obszarze przygranicznym Śląska Cieszyńskiego, poprzez stworzenie nowego systemu informacyjnego, który będzie zawierał jasne podsumowanie aktualnych danych związanych z pandemią COVID-19 oraz inne interesujące dane z innych obszarów.
Od czasu opracowywywania projektu sytuacja uległa zasadniczej zmianie, a pandemia koronawirusa, która objęła swym zasięgiem cały świat, w końcu ustąpiła. W związku z tym na stronie internetowej można znaleźć również inne ciekawe informacje, zarówno dotyczących zdrowia, transportu, jak i sytuacji nadzwyczajnych, itd.
Projekt działa na zasadzie wyświetlania kolorów świateł (semaforu), tj. koloru zielonego (brak ograniczeń), koloru pomarańczowego (obowiązują pewne ograniczenia) i koloru czerwonego (obowiązują zasadnicze ograniczenia), które odzwierciedlają aktualną sytuację w konkretnych dziedzinach.

Partneři projektu / Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. (Rada Regionalna ds. Rozwoju i Współpracy w Trzyńcu)
czeski partner: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego)
polski partner: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA

Rozpoczęcie wdrażania projektu: 01.10.2021
Zakończenie wdrażania projektu: 30.09.2023

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu dla rozwoju regionalego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Spot o projekcie tutaj:

Powiązanie z innymi projektami

Projekt Transgraniczny Semafor nawiązuje do dwóch innych projektów:

Celem projektu było zwiększenie dostępności informacji transgranicznej w dziedzinie gospodarki, edukacji, zdrowia i życia publicznego nie tylko w czasach kryzysu, ale także względnego spokoju. Dostępność podstawowych informacji statystycznych jest niezbędną platformą dla każdego rozwoju, w tym również dla rozwoju współpracy transgranicznej instytucji i innych podmiotów. W czasie pandemii okazało się, jak bardzo brakuje tego typu danych. Bez posiadania wiedzy w tym zakresie nie można we właściwy sposób reagować na jakiekolwiek zmiany. Projekt służył podniesieniu poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński ze szczególnym uwzględnieniem czasu kryzysu COVID-19, przy wykorzystaniu dotychczasowych wieloletnich doświadczeń we współpracy partnerów projektu. Główne działania projektu koncentrowały się na pracach analityczno-badawczych oraz przygotowaniu platformy informacyjnej Euregio-Info.

Partnerzy projektu:

partner wiodący: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

partnerzy polscy: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”,  Akademia WSB

partner czeski: Slezská univerzita v Opavě

Rozpoczęcie realizacji projektu: 1.09.2021

Zakończenie realizacji projektu: 31.08.2023

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska.

Celem projektu było wzmacnianie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji działających w obszarze zarządzania kryzysowego, organizacji publicznych i pozarządowych, lokalnych społeczności z polskiej i czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński, partnerów projektu, a także podmiotów z pogranicza francusko-niemieckiego, w warunkach utrudniających jej prowadzenie (pandemia COVID-19) i będących ich następstwem (okres post pandemiczny). Środek do jego osiągnięcia stanowiło praktyczne zastosowanie „Modelu komunikacji w sytuacjach kryzysowych” oraz inspirowanie się doświadczeniami instytucji z pogranicza francusko-niemieckiego w tej materii.

Podejmowane działania i związane z nimi rezultaty zwiększyły zdolność podmiotów i mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza do radzenia sobie ze skutkami pandemii. Projekt wyszedł naprzeciw oczekiwaniom leżącym we wspólnym interesie Polski i Czech w obszarze Euroregionu dzięki zastosowaniu w nim narzędzi zapewniających trwałość współpracy transgranicznej niezależnie od sytuacji: wykorzystaniu sprawdzonych w innych regionach granicznych sposobów współdziałania w sytuacjach zagrożenia i stabilizacji, tworzeniu powiązań organizacyjnych i kanałów informacji oraz opracowaniu alternatywnych rozwiązań na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń, tworzeniu nowoczesnych form i instrumentów wpierających współpracę polskich i czeskich służb i jednostek miejskich w warunkach ograniczonego funkcjonowania, a także podnoszeniu świadomości społeczności lokalnej w zakresie sytuacji kryzysowych.

Partnerzy projektu:

partner wiodący: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

partner polski: Miasto Jastrzębie-Zdrój

partnerzy czescy: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Statutární město Karviná

Rozpoczęcie realizacji projektu: 1.09.2021

Zakończenie realizacji projektu: 31.08.2023

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska